Tench swimming, video


This video is about a tench swimming in a canal in Leiden city in the Netherlands.

Aaf Verkade made this video.

3 thoughts on “Tench swimming, video

 1. Pingback: Crabs, lobsters, shrimp and books | Dear Kitty. Some blog

 2. Vissen en andere grachtbewoners in Leiden (monitoring in de Leidse Havenwijk van 2013-2015)
  Aaf Verkade (i.s.m. Jan Westgeest)
  Inleiding
  In stadsgrachten is en wordt weinig aan natuuronderzoek
  gedaan. Zwemmen is er verboden en
  rommel komt er in ruime mate voor, dus uitnodigend
  tot onderzoek is het ook niet. Als bewoonster van
  de Havenwijk in Leiden kwam ik desondanks op het
  idee de biodiversiteit in de stadsgrachten van mijn
  wijk wat nader te gaan onderzoeken. Hierin ben ik
  door de KNNV-afdeling Leiden in de afgelopen jaren
  enorm gestimuleerd en begeleid. En bij de uitvoering
  heb ik van buurtbewoners zeer veel ondersteuning
  gekregen, alsook van bijv. medewerkers van Stichting
  RAVON. Formeel is het onderzoek gestart in
  2013 en het heeft geduurd tot en met 2015, maar
  ook in 2016 zijn nog vermeldenswaardige aanvullende
  vondsten gedaan. De onderzoekingen hebben
  verschillende keren lokaal en zelfs landelijk erkenning
  gekregen in de vorm van welkome prijzen.
  Medio september 2016 is over het geheel een uitgebreid
  rapport verschenen. Hieronder treft u een
  vnl. inhoudelijke samenvatting daarvan aan.
  Doel en opzet
  Hoofddoel van het onderzoek was van meet af aan
  het vaststellen van de soortenrijkdom in de wateren
  van de Havenwijk, d.w.z. de direct waarneembare
  flora en fauna in zo vol mogelijke breedte. Gaandeweg
  zijn ook allerlei nevendoelen bereikt, zoals bijv.
  toename van de belangstelling van buurtbewoners
  t/m personen en organisaties ver buiten Leiden voor
  het onderwaterleven en bijv. opschoning van de
  grachten.
  Het onderzoeksgebied
  De Havenwijk ligt in het noordoosten van de binnenstad
  van Leiden, ingesloten tussen een viertal
  grote wateren: de Haven, Zijlsingel, Nieuwe Rijn en
  Herengracht (zie kaart). Hier is beperkt bootverkeer,
  vrijwel uitsluitend van bewoners. (Het gebied
  is verdeeld in 24 genummerde trajecten, t.b.v. het
  vastleggen van inventarisatierondes en -resultaten.)

  Werkwijzen en monitorings-inspanningen
  De wijze van dataverzameling diende steeds zo
  weinig mogelijk invloed te hebben op het leefmilieu
  of welzijn van de onderzochte dieren en gebeurde
  zowel overdag als na zonsondergang. Steeds is gelet
  op de weersgesteldheid en het doorzicht van het
  grachtenwater. De inventarisaties zijn op verschillende
  manieren uitgevoerd:
  • overdag wandelend langs de kanten
  • ‘zaklampvissend’ (d.w.z. ’s avonds met schijnende
  zaklamp wandelend langs de kanten)
  • overdag snorkelend (met speciale toestemming
  vanuit de gemeente)
  • grof- en drijfvuilvissend (hierin schuilden geregeld
  waterdieren)
  • overdag varend met een boot met doorzichtige
  bodem
  • ’s avonds snorkelend (éénmalig, met speciale
  toestemming vanuit de gemeente en politie)
  • prooien in de bek van watervogels waarnemend
  (‘watervogelmethode’ genoemd)
  • ‘slootje-scheppend’ (d.w.z. met een schepnet)
  • hengelend (incidenteel is een met de hengel gevangen
  dier geïnventariseerd).
  De vier eerstgenoemde methoden zijn in het overgrote
  deel (> 90 %) van de in totaal 255 inventarisatierondes
  toegepast. Vastgesteld kon worden dat
  met de ‘zaklampmethode’ de meeste soorten én de
  grootste aantallen vissen werden waargenomen.
  Maar ook snorkelend zijn zeer veel gegevens verzameld.
  Ter herkenning van karpers, zeelten, snoeken en
  rivierdonderpadden is voorts een zgn. ‘smoelenboek’
  samengesteld. Van gefotografeerde dieren
  werden kenmerken geschetst in een boek met algemene
  vistekeningen en daarmee konden waarnemingen
  van vissen met elkaar worden vergeleken
  zodat bijv. verplaatsingen en verdwijningen van
  individuen konden worden vastgesteld. Hieruit zijn
  wellicht tevens indicaties over territorium- en populatiegrootte
  van vissoorten af te leiden. Door vergelijking
  met foto’s van door sportvissers gevangen
  exemplaren kunnen bijv. ook leeftijdsgegevens
  worden herleid. Voor meer hierover zie de website
  http://www.onderwaterinleiden.nl.
  Resultaten Fauna
  In tabel 1 (volgende pagina) zijn alle waterdieren
  opgenomen, geteld in de jaren 2013, 2014 en 2015
  in zowel Havenwijk-Noord als Havenwijk-Zuid. Ook
  dode exemplaren zijn meegeteld.
  In het jaar 2016 is daar nog de Driedoornige stekelbaars
  bijgekomen (naast opnieuw de waarneming
  van een Tiendoornige).
  Onderwaterflora
  Havenwijk-Zuid kent een rijke waterbegroeiing en
  weinig vaarverkeer. Enkele watergangen lopen dood
  maar bevatten toch voldoende nutriënten en zuurstof,
  óók bij hoge watertemperatuur (bijv. 23 °C),
  mede door de grote hoeveelheden waterplanten in
  de wijk. In de afgelopen jaren zijn deze in de hele
  wijk in kaart gebracht. In de Lijst waterplanten (zie
  volgende pagina) zijn ze weergegeven. Hierbij is
  aangetekend dat 22 soorten alleen voorkomen in de
  speciaal aangelegde zgn. ‘watertuinen’ in de Haven
  van Havenwijk-Noord (zie de X-tekens).
  Tot slot
  Samen met KNNV-afdeling Leiden e.o. is met een
  gemotiveerde bewonersteam geprobeerd de waarnemingen
  zodanig te doen dat de uitkomsten ook
  bruikbaar zijn voor instanties die zich met het
  grachtenwater bezig houden. Er is o.a. gebleken dat
  stadswater dat ‘van bovenaf’ misschien niet visvriendelijk
  lijkt, toch wel degelijk een belangrijke
  vissenhabitat kan herbergen.
  De wateren in Havenwijk-Zuid bieden veel opgroeimogelijkheden
  voor juveniele vis en ze dienen als
  paaigebied voor individuen van tenminste 7 soorten.
  De vissenmonitors hebben bovendien ontdekt dat
  behalve de onderwaterplanten ook de ‘kunstriffen’
  (winkelwagens, fietsen en ander afval op de bodem)
  dienst doen als schuil, foerageer- en paaiplaats.
  Deze kraamkamer voor een flink aantal vissoorten
  is gunstig voor de visstand in de rest van Leiden,
  aangezien de aanwas zich vrij door de stad kan
  verspreiden.
  Het aantal waarnemingen, verzameld via de snorkel-
  en zaklampmethode, steekt ver uit boven dat
  via de andere telmethodes. Bijna 87,5 % van alle
  telgegevens zijn op deze twee wijzen verzameld.
  Door watervertroebeling a.g.v. bootverkeer zijn er
  in de helft van de trajecten minder waarnemingen
  gedaan. De wijkbewoners zijn dus bevoorrecht met
  de vele bootluwe grachtjes, waar het doorzicht
  negen van de twaalf maanden glashelder kan zijn.
  Baars werd in zo’n 30% van de gevallen geteld en
  is daarmee de meest talrijke soort. Verder zijn twee
  beschermde en één kwetsbare soort aangetroffen
  in de wijk: Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad
  en Paling.
  Nu de instanties weten waar deze soorten zich bevinden,
  kan daar in het kader van de Flora- en
  Faunawet (bijvoorbeeld bij de aanleg van het Singelpark)
  rekening mee gehouden worden en kunnen
  de juiste (beschermings-)maatregelen worden getroffen.
  De resultaten van dit onderzoek zijn op te
  vragen door stadsbiologen van andere steden met
  een vergelijkbaar stadsgrachtensysteem, o.a.
  omdat ze in een nationale database zijn gezet.

  From Daucallium, April 2017

  Like

 3. Pingback: Great egret catches tench, video | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.