Tree sparrow drives away house sparrow, video


This video is about a tree sparrow driving away a male house sparrow at a feeder.

The video is by Annet Piet in the Netherlands.

Also about tree sparrows: here.

11 thoughts on “Tree sparrow drives away house sparrow, video

 1. Ringmus Passer montanus1 (Linnaeus: Fringilla) 1758. Iets kleinere ‘dubbelganger’ van de overbekende Huismus Ý met een bijna volledige witte ring van veren om de hals. De Ringmus komt net als de Huismus in het grootste deel van Europa voor en was ook bijna net zo talrijk, maar is minder aan menselijke nederzettingen gebonden. Vandaar de limburgse volksnaam Veldmus Ý, D Feldsperling, fries Fjildmosk Ý en de oude E naam Field-Sparrow [Schlegel 1858]. Zie ook Boommus Ý en Katrielmuschje Ý. Onder de naam Houtmus Ý, thans nog volksnaam voor de Ringmus in de Kempen (NB) en het oosten van de provincie Antwerpen, reeds bij Van Heenvliet c.1636: “De Houtmussen hebben een ringetien van wittachtige veertjes om den hals … en nestelen in holle boomen.”

  Benoemingsgeschiedenis Op Tab.34 in Jonston 1660 staat een verscheidenheid aan Mussen afgebeeld, met een bijna even grote verscheidenheid aan namen. Het komt er op neer dat men in West-Europa meer soorten Mussen meende te kunnen onderscheiden dan er in werkelijkheid waren! Bij één, die overigens in weinig op een Ringmus lijkt, staat: “Paßer Sijluestris ringelspatz”. Dit laatste woord is ws. de ‘voorganger’ van onze naam Ringmus. Het is afkomstig van Conrad Gesner 1555. D Ringel ‘ringetje; witte ring van veren om de hals bij vogels’; vandaar D Ringelgans ‘Rotgans’ en D Ringeltaube ‘Houtduif’. Ook in N volksnamen komt het woord Ringel voor, bijv. in Ringelmus, Ringelduts en Ringeltute (alle =Ringmus). Deze volksnamen zijn mogelijk even oud als de bovenvermelde D naam ringelspatz (zie ook sub RINGH-DUYVE), maar Houttuyn 1763 bijv. kende ze ws. niet. Hij noemt Linnaeus’ 28e ‘Vink’, “Fringilla montana”, in het N “Bergmosch”, en voor de zekerheid een andere naam, “Veldmosch”, voor Brissons Ringmus! Toch vermoedt Ht al dat hier van dezelfde soort sprake is; hij schrijft: “Den Wilden Mosch van ALDROVANDUS onderscheidt de Heer Brisson, by den naam van Veldmosch of Friquet, van de anderen: doch het verschil van deezen met den Bergmosch, ten minsten met dien waar van CHARLETON spreekt, schynt my toe zeer klein te zyn.” Doch verderop in zijn tekst denkt hij dan toch weer dat de Veldmosschen niet in Zweden voorkomen. De kennis van vogels was omstreeks die tijd gebrekkig, en allerlei beweringen konden vaak niet zomaar even worden nagetrokken, zoals bijv. de volgende (Ht 1763 p562): “Sommigen verzekeren, dat, in de Noordelyke Landen, ‘s Winters alle de Mosschen wit zyn, gelyk de Haazen en de Veldhoenderen.”

  Bennet & Van Olivier 1822 geven: “De Ringmusch, Boommusch, Bergmusch.”

  Schlegel 1852 geeft DE RINGMUSCH vetgedrukt. Deze naam schijnt dan toch de ingeburgerde te zijn. Schlegel 1858 geeft dezelfde naam opnieuw als officiële, en vermeldt ‘Boommusch’ en ‘Bergmusch’ als alternatieve namen.

  ______

  1 De speciesnaam montanus past eigenlijk niet erg op de Ringmus, die namelijk geen typische bergbewoner is. Dat de Ringmus nu deze verkeerde naam draagt, is de ‘schuld’ van Linnaeus die nl. in zijn boek Systema Naturae 1758 de “Passer montanus” van de beroemde It natuuronderzoeker Ulisse Aldrovandus (Aldrovandi) (1522 (’27?)-1605) opnam als één van in totaal twee, in het geslacht Fringilla ondergebrachte, Mus-soorten. Ook Linnaeus’ opvolgers treft blaam, want uit Linnaeus’ omschrijving (“(28) Fringilla Remigibus Rectricibusque fuscis, Corpore griseo nigroque, Alarum fascia alba gemina.”) blijkt al wel dat dit geen Ringmus is (vraag niet wat het dan wél is!). Aldrovandus’ “Passer montanus” blijkt echter (zie weer Tab.34 in Jonstonus 1660) de Rotsmus Petronia petronia te zijn, een soort die in Italië inheems is en het predikaat montanus wél met recht draagt. Kennelijk is dit latere zich met nomenclatuur bezighoudende ornithologen ontgaan, hoewel we moeten bedenken dat men op een gegeven moment in de geschiedenis van de nomenclatuur (simpel) heeft afgesproken dat men niet meer aan de speciesnamen zoals Linnaeus die vanaf 1758 gaf, zou tornen, ook niet, als ze helemaal fout waren!

  Like

 2. Pingback: Blackbirds get up earlier than other birds | Dear Kitty. Some blog

 3. Pingback: British birds update | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: English birds and insects news | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: African harrier-hawk in Cape Town, South Africa | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: English bird news update | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Dutch garden bird count results | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Bird conservation in Serbia | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Tree sparrows fighting, video | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: North American birds at feeders | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.