Terschelling island wheatears helped by horses


This is a video of a male northern wheatear.

In the Netherlands, generally speaking, things are going badly for northern wheatears. Nesting pairs have declined about 90% since the 1970s. See also here.

Warden Joeri on Terschelling reports that his island is an exception to this.

Since the 1970s, wheatear nest numbers on Terschelling have nearly doubled. In 1942, there were at least 45 nesting couples; about 15% of the whole Netherlands.

A major factor in this good news seems to be horses grazing in the Terschelling dunes. This means more and more varied flowers; so, more insects on which wheatears feed. More open, sandy patches also means more rabbits. Northern wheatears nest in rabbit holes.

Terschelling nature in 2013: here.

Vlieland wheatears: here.

Grazing animals on Texel: here.

Enhanced by Zemanta

31 thoughts on “Terschelling island wheatears helped by horses

 1. Pingback: Moroccan mountain and desert birds | Dear Kitty. Some blog

 2. Pingback: Versatile Blogger Award, thanks Horty! | Dear Kitty. Some blog

 3. Bescherming tapuit op de agenda

  Dinsdag 3 december 2013

  De tapuit is een sterk bedreigde Rode Lijst-soort. Door gebrek aan dynamiek van zee, wind en zand, de grote hoeveelheid stikstof in de bodem en de achteruitgang van het aantal konijnen is zijn favoriete leefgebied – open duinen met kale plekken – op veel plaatsen verdwenen. Het is daarom nodig dat op korte termijn geschikt broedgebied wordt geschapen. Dit kan onder andere door uitgekiend begrazingsbeheer, zo bleek op de Themadag Tapuit van Vogelbescherming Nederland.

  In het begin van de jaren zeventig broedden er nog 2.000-3.000 paar tapuiten in Nederland; nu slechts 200-250 paar. Waarom is dit aantal zo gedaald? Weten we genoeg om de huidige populatie te waarborgen en welke beschermingsmaatregelen horen daarbij? Om deze vragen te beantwoorden organiseerde Vogelbescherming Nederland 29 november 2013 een Themadag Tapuit. Ruim vijftig beheerders, onderzoekers en beleidsmakers van onder andere Sovon, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, De Vlinderstichting en PWN, kwamen in Castricum bij elkaar om kennis uit te wisselen. Met als doel: hoe beschermen we de tapuit?
  Vergrassing

  Sinds 2006 doen Stichting Bargerveen en Sovon gezamenlijk onderzoek naar de achteruitgang van de tapuit in Nederland. Het aantal broedparen is sinds 1990 met bijna 90% afgenomen. De oorzaken zijn deels bekend: door vergrassing en afgenomen konijnpopulaties kunnen tapuiten niet meer uit de voeten omdat hun lichaamsbouw aangepast is aan korte vegetatie. Maar er lijkt meer aan de hand te zijn: ook in ogenschijnlijk geschikte gebieden komen geen tapuiten meer voor. Mogelijk is de voedselsituatie in deze gebieden niet geschikt (een groot en gevarieerd aanbod aan insecten) of ontbreekt nestgelegenheid (konijnenholen). Op een aantal locaties vertonen embryo’s bovendien regelmatig groeiafwijkingen en zijn er hoge concentraties dioxines aangetroffen in eieren. Niet één factor, maar een combinatie van verschillende factoren doet de tapuit de das om.
  Plaatstrouw

  Uit het populatieonderzoek is gebleken dat tapuiten bijzonder plaatstrouw zijn. Door een geringe mate van uitwisseling tussen de resterende populaties, is de omvang en de gezondheid van nog bestaande populaties, zoals die in de Kop van Noord-Holland, van enorm belang. De laatste, kleine populaties tapuiten zijn zeer kwetsbaar, onder andere door genetische verarming en door kans op calamiteiten, zoals overmatige, incidentele predatie.
  Succes met begrazing

  Dynamisch duinbeheer is op lange termijn belangrijk om het leefgebied van de tapuit te herstellen; het heeft echter pas na tientallen jaren een positief effect. Begrazing is een populaire beheermaatregel. Het leidt vaak tot een gedeeltelijk herstel van kortgrazige vegetatie en open plekken, maar niet altijd tot gewenst herstel van de populatie. Op Terschelling heeft Staatsbosbeheer op de Landerumer Heide echter succes met een uitgekiend, gefaseerd begrazingsbeheer met diverse soorten grazers: schapen, geiten, pony’s en runderen. Het aantal broedende tapuiten steeg hierdoor, geheel tegen de landelijke trend in. Plaggen van vergraste duinen lijkt ook een goed alternatief om kortgrazige vegetaties te verkrijgen. Als noodmaatregel om de soort voor direct uitsterven te behoeden zijn afgelopen broedseizoen in twee populaties nestbeschermers geplaatst om predatie tegen te gaan. Overigens kan de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een deel van de oplossing zijn. Hiervoor stelt het Rijk middelen beschikbaar om de negatieve effecten van stikstof, zoals vergrassing, terug te dringen.

  De Themadag Tapuit was de tweede in een driedelige serie van themadagen vanuit het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels van Vogelbescherming. In maart 2014 volgt een Themadag Sterns.

  Voor meer informatie: Anne Voorbergen.

  http://www.vogelbescherming.nl/actueel/vogelberichten/q/ne_id/1291

  Like

 4. Pingback: Wildlife in Cumbria, England | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: School sharks beached on Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Snowy owl moves to Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Birds counted on Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: White-tailed eagle and bluethroat | Dear Kitty. Some blog

 9. Pingback: Nightingale concert and wheatear | Dear Kitty. Some blog

 10. Pingback: Rare red-breasted merganser nest on Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 11. Pingback: Jbel Sarhro desert birds in Morocco | Dear Kitty. Some blog

 12. Pingback: Grey seals born on Griend island | Dear Kitty. Some blog

 13. Pingback: Birds counted on Vlieland island | Dear Kitty. Some blog

 14. Pingback: 37 little grebes, one great crested grebe, wheatears | Dear Kitty. Some blog

 15. Pingback: 37 little grebes, one great crested grebe, wheatears

 16. Pingback: 37 little grebes, one great crested grebe, wheatears | Gaia Gazette

 17. Pingback: English bird news update | Dear Kitty. Some blog

 18. Pingback: Good wheatear news from Texel island | Dear Kitty. Some blog

 19. Pingback: Texel sanderlings and wheatear | Dear Kitty. Some blog

 20. Pingback: Birds and chamois in Aragon | Dear Kitty. Some blog

 21. Pingback: Rare plant on Texel island | Dear Kitty. Some blog

 22. Pingback: Northern wheatears in the Netherlands, new study | Dear Kitty. Some blog

 23. Pingback: Good wheatear news from Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 24. Pingback: Brittle stars of Terschelling island | Dear Kitty. Some blog

 25. Pingback: Small crabs eating king ragworm | Dear Kitty. Some blog

 26. Pingback: Wheatears back on Terschelling | Dear Kitty. Some blog

 27. Pingback: Painter Mondriaan inspires Terschelling bird reserve | Dear Kitty. Some blog

 28. Pingback: Basking shark in North Sea, video | Dear Kitty. Some blog

 29. Pingback: Good northern wheatear news | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.