Ukrainian workers occupy factory


Kherson factory occupiers

From British daily News Line:

Saturday, 7 March 2009

Kherson workers occupy – call for workers councils

Kherson engineering workers have called on workers throughout the Ukraine to support their struggle

The labour collective occupying the Kherson engineering factory has issued a decree appealing to the ‘Workers of Ukraine’.

The decree says: ‘We understand that we can achieve our demands only with the support of workers of other enterprises and institutions.

‘Working groups of enterprises throughout Ukraine should join efforts and support each other in the fight.

See also here. And here. And here.

8 thoughts on “Ukrainian workers occupy factory

 1. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
  De Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne doet een
  (internationale) oproep deze Verklaring onder de aandacht te brengen.

  Verklaring van de Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne.
  Onze 12 miljoen leden tellende Organisatie van Veteranen van Oekraïne
  verenigt in haar gelederen de absolute meerderheid van de oudste generatie
  van Oekraïne. Die generatie, die het land heeft gered uit de slavernij en
  van beslissende betekenis was voor de bevrijding van Europa en heel de
  mensheid van het fascisme.
  Door onze arbeid werd Oekraïne als lid van de Sovjet-Unie veranderd in een
  bloeiend land dat behoorde tot de eerste tien hoogst ontwikkelde landen van
  de wereld. In de sovjettijd kende ons volk geen werkloosheid, geen armoede,
  geen epidemieën, geen sociale ongelijkheid. Wij leefden broederlijk samen.
  Het onderwijs, de gezondheidszorg en de cultuur van Oekraïne stonden ten
  voorbeeld aan vele volkeren over heel de wereld. Dat was onze erfenis die
  wij het onafhankelijke Oekraïne schonken.
  Maar na 1991 werden de historische, materiële en geestelijke waarden,
  geschapen door de oudste generatie, te grabbel gegooid en vertrapt.
  Zeventien jaar ‘kapitalistisch paradijs’ brachten het volk van Oekraïne
  epidemieën, onrecht, armoede, degradatie en uitsterven. De politiek van de
  overheid is heiligschennis van de geschiedenis, van de geestelijke en
  culturele waarden van het sovjettijdperk, van de waarden van ons leven.
  In de lesprogramma’s en de leerboeken voor school en hoger onderwijs wordt
  de geschiedenis van de Sovjetperiode helemaal vervalst en zwart gemaakt. De
  sovjet werkelijkheid wordt voorgesteld als niets anders dan “hongersnoden”
  en “Goelags”. In weerwil van de Oekraïense wet “over de vereeuwiging van de
  overwinning in de “Grote Vaderlandse Oorlog van 1941-1945” worden de
  sovjetsoldaten en bevrijders, waarvoor in 1945 het dankbare Europa eerbiedig
  het hoofd boog, afgeschilderd als bezetters.
  Via de wetten van president V. Joesjenko worden de collaborateurs van de
  hitlerianen neergezet als “Helden van Oekraïne”. De nationalisten en een
  heel leger van ‘geleerden’-ideologische conjunctuurridders en
  opportunisten – zijn dag in dag uit bezig met de vertekening en de
  vervalsing van de geschiedenis van de Grote Vaderlandse Oorlog en heel het
  sovjet-tijdperk in Oekraïne. Door het heersende regiem zijn verschillende
  fondsen en centra in het leven geroepen, waaronder het Rijksinstituut voor
  de “Nationale Herdenking”, en het “Museum van de Sovjetbezetting”.
  In Oekraïne wordt schaamteloos planmatig een ideologische- en
  desinformatie-oorlog gevoerd tegen het historisch besef van het volk en zijn
  veteranen en tegen hun enorme successen in zowel werk als oorlog, en
  misvormt men het wereldbeeld van de jeugd. Miljoenen mensen worden bedreigd
  met werkloosheid, honger, koude en ziekte, maar het heersende regiem
  verkwist miljarden uit de schatkist aan een ‘hongersnood-monument’, aan
  standbeelden voor landverraders en aan de vernietiging van de symbolen van
  het sovjettijdperk.
  Dat alles in opdracht van het binnen- en buitenlandse kapitaal. Opdat uit
  het volksbewustzijn, en vooral uit het bewustzijn van de jeugd, elke
  herinnering verdwijnt aan het socialistische sovjetsysteem, dat ons het
  fascisme deed overwinnen, dat de USSR maakte tot de op een na grootste
  supermacht ter wereld, dat de imperialisten onder controle kon houden en de
  volkeren van tientallen koloniën hielp bij het verwerven van vrijheid en
  onafhankelijkheid.
  De bourgeoisie heeft angst voor het socialisme. Door belastering van de
  sovjethistorie en de Communistische Partij, proberen de oligarchische
  heersers het volk te demoraliseren, zijn verzet tegen de uitbuiting te
  ondermijnen en de huidige politiek van feitelijke genocide op het volk van
  Oekraïne te maskeren.
  De verkrachting van het historische bewustzijn van de bevolking is de
  laatste tijd uitgelopen op een orgie van vandalisme. De namen van
  woonoorden, straten, pleinen, parken en scholen worden veranderd. Erger nog:
  men richt standbeelden op voor collaborateurs met de nazi’s, terwijl men de
  standbeelden en andere gedenktekens aan het sovjettijdperk verwijdert en de
  graven en begraafplaatsen van de sovjet-oorlogshelden vernielt.
  In Lvov wil men de erebegraafplaats, waar 24 Helden van de Sovjet-Unie
  liggen en zich nog drie massagraven en 226 individuele graven bevinden,
  vernietigen. Het bestuur van Lvov wil ook het monument van de overwinning op
  het fascisme dat op de erebegraafplaats staat, demonteren. In de
  nederzetting Komarno na Lvovsjtsjinje is het sovjetoorlogsmonument vernield
  en zijn de stoffelijke resten van 16 oorlogshelden uit hun graven geroofd en
  weggegooid.
  In Tsjerkassi is het unieke standbeeld van Lenin, dat op het centrale plein
  stond, stukgeslagen. In de hoofdstad Kiev, sloeg, voor de ogen van iedereen,
  de Wethouder van Cultuur eigenhandig met een hamer het standbeeld van
  Stanislav Kosior kapot.
  Dit alles gebeurt politiek gemotiveerd en doelgericht in tegenspraak met de
  wet op de bescherming van het culturele erfgoed, art. 22, dat luidt: “Het is
  verboden om monumenten, hun onderdelen, roerend dan wel onroerend, af te
  voeren, te veranderen of naar een andere plek te verplaatsen”.
  Het heersende regiem tracht ons volk en de jongste generatie te beroven van
  het reusachtige wetenschappelijke, culturele en kunstzinnige erfgoed van de
  sovjetperiode door bibliotheken te dwingen hun boekenfonds te controleren op
  ‘communistisch-chauvinistische uitgaven’ en die te verwijderen. Dat is
  typisch voor fascisten.
  Het vierde en het vijfde congres van onze organisatie (2004-2008) richtte
  zich met name tot de president, de premier en de voorzitter van het
  parlement van Oekraïne met de eis te verbieden in de massamedia een
  lasterlijke weergave te geven van het leven en de heldendaden van de
  sovjetveteranen; op te houden met de barbaarse vernieling van de symbolen en
  namen van ons tijdperk.
  De lesprogramma’s en de leerboeken over de geschiedenis en de exposities in
  de musea in overeenstemming te brengen met de historische waarheid en de
  eisen van de Oekraïense wet op “de vereeuwiging van de Overwinning in de
  Grote Vaderlandse Oorlog van 1941-1945”; een eind te maken aan de
  verheerlijking van de fascistische collaborateurs van de OUN-UPA, en op te
  houden om in weerwil van de Constitutie van Oekraïne de ideologie van het
  nationalisme op te leggen als de staatsideologie.
  De vriendschap tussen de broedervolken van Oekraïne en Rusland en van alle
  landen van de SNG te ontwikkelen en te versterken en niet te ondermijnen.
  Doch aan deze oproepen van de congressen van onze vele miljoenen leden
  tellende organisatie van veteranen van Oekraïne werd geen woord waardig
  gekeurd, noch door de president V. Joesjtsjenko, noch door de voormalige
  voorzitter van het parlement A. Jatsenjoek.
  De in Oekraïne heersende bourgeoisie heeft zich alles toegeëigend wat ons
  volk heeft veroverd en gebouwd. Zij roofden ons land doordrenkt met ons
  zweet en bloed en gebruiken het te eigen bate. Zij veroordelen ons,
  veteranen, onze kinderen en kleinkinderen tot een hongerig en rechteloos
  bestaan en daarbij schamperen zij ook nog over de geschiedenis van ons leven
  en vernielen de monumenten en de symbolen van ons tijdperk.
  Wij eisen van de overheid dat zij ophoudt met dit vandalisme. De politiek
  van uitroeiing van de sovjet-historische geestelijke waarden en het kweken
  van een nazistische ideologie is een regelrechte schending van de Verklaring
  van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en van de Constitutie van
  Oekraïne en leidt tot de vestiging van een fascistische dictatuur in
  Oekraïne.
  Onder de omstandigheden van een zich verdiepende catastrofale crisis, waarin
  miljardairs en miljonair zich met heel hun gewicht werpen op de ruggen van
  de werkende mensen, kan de fascisering van de maatschappij de ernstigste
  gevolgen hebben voor land en volk. Maar de door problemen van het overleven
  overladen mensen hebben op dit moment nog geen oog voor dat gevaar.
  Wij richten ons vooral tot onze kinderen en kleinkinderen, tot alle bewuste
  landgenoten: de heersers van de oligarchie moet men niet vertrouwen! Slechts
  door de strijd voor ons recht, voor de waarheid van ons leven kunnen wij
  onszelf helpen! Wij roepen alle eerlijke mensen op tot deze strijd!
  Verdedigt uw recht met alle wettelijke middelen!
  Verdedig de historische monumenten van ons volk en de waarden, geschapen
  door uw vaders en grootvaders! Sta niet toe de vernieling van de monumenten,
  sta niet toe de verspreiding en het doceren van de leugens over de
  sovjetperiode, maak een eind aan de anti-sovjet en anti-communistische
  propaganda.
  Wij wenden ons tot het parlement en de ministerraad van Oekraïne: neem de
  noodzakelijke besluiten en tref maatregelen om de orgie van fascistisch
  vandalisme in het land te stoppen! Straf de schuldigen!
  Wij doen een beroep op de volksvertegenwoordigers van Oekraïne en de
  raadsleden in alle geledingen van het bestuur om de afbraak van gedenktekens
  en symbolen van de sovjetperiode te verhinderen en de oprichting van
  monumenten voor de collaborateurs met de fascisten, die landverraders, niet
  toe te laten!
  Wij vragen de massamedia, onze zowel als de buitenlandse: publiceer deze
  Verklaring! Steun ons! Help het fascisme te stoppen, zolang dat nog kan!
  Het Plenum van de Raad van Organisaties van Veteranen van Oekraïne, draagt
  al haar plaatselijke organisaties op deze Verklaring te overhandigen aan de
  plaatselijke bestuursorganen en alle maatregelen te treffen voor een wijde
  verspreiding en verwezenlijking. De pro-nationalistische regering in dienst
  van de oligarchen, zal niet naar ons willen luisteren. Maar wij zijn ervan
  overtuigd dat wij wel gehoor en bijval zullen vinden bij de werkende mensen,
  bij alle bewuste landgenoten! De fascisering van Oekraïne dient te
  stoppen!!!
  Wij richten ons tot de internationale gemeenschap, tot de VN, tot de Raad
  van Europa en verzoeken die Oekraïense volksvertegenwoordigers van wie de
  nagedachtenis aan hun vaderen – de sovjetveteranen – heilig is, breng deze
  Verklaring ter kennisname aan de internationale gemeenschap, ter kennis aan
  de landen van de SNG en met name aan Rusland, dat, zo geloven wij, ons zal
  helpen bij de verdediging van onze gemeenschappelijke historische en
  geestelijke waarden!

  Bron: http://www.afvn.nl

  Like

 2. Russia: Auto workers urge nationalization
  Thousands of the 100,000 workers at Russia’s largest auto factory demonstrated last week, threatening to strike. Workers at the Avtovaz plant in Togliatti and at the Avtovaz GM joint venture were protesting plant closures during August and plans afterwards for half-time operation and 50 percent wage cuts.
  Sales of the company’s Lada cars are down 49 percent and 26,000 workers may soon be dismissed, according to Moscow News.
  Pyotr Zolotaryov, spokesperson for the Unity trade union, asserted that if “existing problems” [are not solved], nationalization is an idea ― the government should own and control the company.”

  http://pww.org/article/view/16691/

  Like

 3. Pingback: London Labour Film Festival | Dear Kitty. Some blog

 4. Pingback: Ukraine won’t join NATO | Dear Kitty. Some blog

 5. Pingback: Will Ukrainian people become austerity guinea pigs? | Dear Kitty. Some blog

 6. Pingback: Ukrainian people plundered by domestic, foreign oligarchs | Dear Kitty. Some blog

 7. Pingback: Ukraine’s ‘Orange Revolution’, five years later | Dear Kitty. Some blog

 8. Pingback: Ukrainian government bans newspaper for quoting Marx | Dear Kitty. Some blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.